AB Postgården

beboereHer på siden finder du alt den information, du som beboer har brugt for at vide.

Kontakt til bestyrelse, vicevært og administration

Brug en af de tre kontaktformular under her.
Dem du har kontakte, vil svare tilbage på den mail du har indskrevet.

Bestyrelsen

  Denne formular bruger Akismet til at reducere spam. Learn how your data is processed.

  Vicevært

   Denne formular bruger Akismet til at reducere spam. Learn how your data is processed.

   Administration

    Denne formular bruger Akismet til at reducere spam. Learn how your data is processed.

    Bestyrelsen

    AB Postgården kan kontaktes ved henvendelse til bestyrelse eller administrator. Den bedste måde at kontakte bestyrelsen eller administrator på, er ved at udfylde formularen. Bestyrelsen læser alle mails, og bestræber sig på at svare indenfor 7 dage. De forbeholder sig retten til at prioritere henvendelser efter vigtighed.

    Spørgsmål til praktiske opgaver skal rettes til viceværten - bestyrelsen besvarer ikke disse henvendelser.

    Vi har få (seks i marts 2020) lejelejligheder tilbage, som bliver sat til salg, når lejer opsiger dem. Dette sker meget sjældent. Når en lejebolig bliver ledig, bliver den først udbudt til samtlige andelshavere. Af de interesserede bliver får den andelshaver, der har boet længst i ejendommen.

    Såfremt du har brug for vores postadresse, så er den:
    A/B Postgården
    V/ Qvortrup Administration A/S
    Lyngbyvej 28, 2. tv.
    2100 København Ø

    Bestyrelsen, der består af seks medlemmer, vælges på den ordinære generalforsamling, og konstituerer herefter sig selv med en formand og næstformand.

    Endvidere vælges en til tre suppleanter. Bestyrelsesmedlemmerne er valgt for en 2-årig periode, mens suppleanterne vælges for et år ad gangen, hvorefter genvalg kan finde sted.

    Valgperioderne er forskudte i forhold til hinanden, således at halvdelen af bestyrelsen er på valg hvert andet år. Bestyrelsesmedlemmerne oppebærer ikke løn for indsatsen, men modtager et skattefrit honorar på 3.700 kr. årligt

    Bestyrelsens samensætning

    Formand:
    Morten Duedahl - 70, 2th   Mobil: 51 75 68 64
    Næstformand:
    Viktor Kirketerp - 31, 2.tv
    Bestyrelsesmedlem:
    Vigga Borch Lund Hansen – 31, 1.tv.
    Torben Knudsen, 72, 4th
    Søren Funch Grønbjerg – 39, 3.th.
    Freja Graf - 33, 2 th
    Suppleanter:
    Jannik Rydahl – 70, 2.tv.

    Kontakt

    Kontakt til bestyrelsen kan ske til alle bestyrelsesmedlemmer eller suppleanter.

    Spørgsmål vedrørende husleje og den daglige administration rettes bedst til vores administrator som er:

    Vores kontaktperson ved Qvortrup er Raha Pakbaz.

    Qvortrup Administration A/S
    Lyngbyvej 28, 2. tv.
    2100 København Ø


    Vicevært

    Henvendelser vedrørende ejendommen, vedligeholdelse, varme, skader, graffiti, myrer, osv. bedes rettet skriftligt til vores vicevært her fra hjemmesiden eller via dennes postkasse ved opgangen Stevnsgade 31. Telefonnummer på vicevært Mikael Kristoffersen: 26 22 88 25

    Skader og utætheder på sanitære installationer, radiatorer, vand- el- og gastilførsel samt tilstoppede afløb skal snarest meddeles til viceværten, så det hurtigst muligt kan udbedres.

    Hvis det skønnes, at skaden eller utætheden kan medføre yderligere skade eller er til fare for beboernes sikkerhed eller helbred, kontaktes, i nævnte rækkefølge, viceværten, et medlem af bestyrelsen eller foreningens håndværkere.


    Vand, fjernvarme og bygas, hvem skal kontaktes?

    Hvis beboere har problemer med vand, fjernvarme eller bygas, skal man først ringe til Hofor på telefon 38 88 24 24 eller gå ind på deres hjemmeside www.hofor.dk for at se/høre om der er forsyningsproblemer.

    Hvis dette ikke er tilfældet, kan man forsøge at få fat i foreningens vicevært på telefon 26 22 88 25.

    Hvis det er akut, og man ikke kan få fat i viceværten (vandet fosser ud eller lignende), ringer man til VVS Ronni Nydahl på telefon 53 30 96 90 eller uden for normal åbningstid på telefon 2249 2408.

    Hvis viceværten ikke har mulighed for at bese det, kan han anvise, at man kontakter VVS.

    Skadedyrsbekæmpelse

    Forekomst af væggetøj og andre skadedyr skal straks anmeldes til viceværten eller udlejeren. Ser du rotter, duer mv. kontaktes hos Københavns Kommune. (http://www.miljoe.kk.dk/privat/rotter).    Hus- og gårdorden

    Et godt naboskab indebærer, at vi hilser på hinanden, smiler til hinanden og respekterer hinanden. For at sikre at vi har fælles forståelse for, hvordan vi gebærder os, skal punkterne i hus-, altan- og gårdorden overholdes.

    Der skal være ro i ejendommen efter kl. 22.00.
    I tidsrummet fra 20 – 22 må der normalt ikke forekomme støjgener (heller ikke fra værktøj), som kan genere de øvrige beboeres privatliv.

    I tidsrummet fra 22 – 07 må der ikke støjes.

    Indenfor normal arbejdstid må det forventes at der udføres håndværksmæssigt arbejde, hvilket godt kan støje.

    Skal du som beboer afholde selskab, skal du gøre naboerne i egen opgang og tilstødende opmærksom på arrangementet nogle dage i forvejen.  Kommer der klager, bedes du skrue lydniveauet ned, så det ikke generer naboerne.

    Vand, fjernvarme og bygas, hvem skal kontaktes?
    Hvis beboere har problemer med vand, fjernvarme eller bygas, skal man først ringe til Hofor på telefon 38 88 24 24 eller gå ind på deres hjemmeside www.hofor.dk for at se/høre om der er forsyningsproblemer.

    Hvis dette ikke er tilfældet, kan man forsøge at få fat i foreningens vicevært på telefon 26 22 88 25.

    Hvis det er akut, og man ikke kan få fat i viceværten (vandet fosser ud eller lignende), ringer man til VVS Ronni Nydahl på telefon 53 30 96 90 eller uden for normal åbningstid på telefon 2249 2408.

    Hvis viceværten ikke har mulighed for at bese det, kan han anvise, at man kontakter VVS.

    Husdyr
    Det er ikke tilladt at holde hund eller kat i foreningen.

    Udendørsarealer
    Det er ikke tilladt at fodre hunde, katte, duer eller andre dyr i gården, da det kan tiltrække rotter og mus.

    Cykler skal stilles i cykelkælder eller cykelstativ, og barnevogne skal stilles i cykelkælder.

    Arrangementer eller sammenkomster skal ophøre kl. 22, medmindre andet er accepteret af bestyrelsen og ved opslag bekendtgjort for beboerne.

    Oprydning skal foregå umiddelbart efter brug af gårdarealet – der må ikke efterlades cigaretskod, grillbakker eller anden form for affald. Der henvises i øvrigt til den særlige husorden for gårdmiljøet.

    Gårdmiljø
    Hyndeboks med hynder, en kuglegrill og grilltilbehør finder du i cykelkælderen til venstre for ”drivhuset”.

    Husk at rydde op efter dig selv, hvis du har taget ting fra gården frem. Det vil sige, slå parasollerne ned efter brug og sæt plastikovertræk på og venligst tøm askebæger og fjern alle cigaretskodder.

    Ved brug af grill skal du være opmærksom på ikke at tænde engangsgrill på asfalten, og ved brug af engangsgrillen, skal den senest fjernes dagen efter, når den er afkølet.

    Tag hensyn til dine naboer, især hvad angår støj og der skal være ro i gården og på altaner efter kl. 22.00!

    Trappeopgangene
    I opgangene er der anbragt opslagstavler beregnet til meddelelser fra A/B Postgården, viceværten og bestyrelsen. Meddelelser fra foreninger og beboere i ejendommen kan opsættes, såfremt der ikke er tale om forretningsmæssig annoncering.
    Meddelelser fra foreninger og beboere skal være anført dato og må højst være opsat i 14 dage, hvorefter de skal fjernes af den pågældende forening eller beboer. Der må ikke opsættes reklamer, plakater, skilte eller lignende i opgangene.

    Lad være med at regulere den automatiske dørlukning. Fejl ved dørlukkerne skal meddeles viceværten.

    Cykler, barnevogne og klapvogne må ikke anbringes i opgangene eller kældergangene.

    Rygning i trappeopgangene og elevatorer er ikke tilladt.

    Vinduer på trappeopgange og loftsrum skal være lukkede i tilfælde af stormvejr, regn, sne og frost.

    Uvedkommende eller ikke kendte personer må ikke gives adgang.

    Altaner
    Brugen af altanen bør bero på almindelig sund fornuft og i virkeligheden bør det ikke adskille sig væsentlig fra et åbent vindue.

    1. Der må ikke opbevares genstande eller væsker, som kan være til fare eller gene for de øvrige beboere. Altanerne skal holdes rene og ryddelige og ikke bruges til kasser eller opbevaring af møbler i stil med loftrum.

    2. Det er ikke tilladt at gøre brug af åben ild på altanerne, herunder tilberedning af mad over åben ild.

    3. For at undgå gener med fugle, der slår sig ned på altanerne, er det ikke tilladt at hænge fuglefoder op, efterlade madvarer eller dyrefoder ude på altanerne.

    4. Husdyr må ikke anbringes på altanen.

    5. Der må ikke foretages tæppebankning fra altanen.

    6. Det er tilladt at tørre tøj på flytbart tørrestativ, der ikke rækker ud over altanens kant. Tørrestativet skal under anvendelse sikres mod at blæse ud over altanen.

    7. Der må ikke smides affald eller cigaretter ud fra altanerne.

    8. Altanerne, samt væggene og lofterne må ikke males. Dette gælder dog ikke de indmurede altaner på Stevnsgade, der er opført med indvendig maling.

    9. Der må ikke monteres ting på murstensvæg højere end gelænderet, samt i døre og vinduer eller i loft, herunder diverse larmende objekter. Boring i væggen kræver godkendelse fra bestyrelsen.

    10. Brug af lamper på altanen må ikke være til gene for de øvrige beboere.

    11. Der må ikke spilles musik på altanerne. I øvrigt gælder de almindelige husordensregler for ejendommen.

    12. Altanerne må ikke indhegnes med net, glas og lignende. Til evt. afskærmning af altanerne må der bruges forsvarligt fastgjort sejldug eller naturprodukt, der ikke giver støjgener og ikke overstiger gelænderets højde. Plexiglas må opsættes, hvis det placeres bag sejldug eller naturprodukt og ikke er synligt for andre beboere.

    13. Der må ikke plantes planter, der ødelægger murværk med deres hæfterødder o.l. op ad bygningens ydermure.

    14. Altankasser skal være udført i vejrbestandigt materiale, og ophængt forsvarligt i beslag. Altankasser og potter skal monteres, så de vender ind i altanen. Altaner, der ikke er beliggende ved rampen eller børnehaven, må dog opsætte altankasser uden på rækværket, når altankasserne er beregnet hertil. De skal være fæstnet så godt, at der ikke er nogen nedstyrtningsfare.

    15. Vanding af planter og rengøring af altanen skal ske med forsigtighed af hensyn til underboerne.

    16. Andelshavere med altan er selv ansvarlig for løbende vedligeholdelse, imprægnering og oliering af altanens eventuelle trægulv og håndliste i træ samt almindelig indvendig vedligeholdelse af altanen.

    17. Foreningen står for al udvendig vedligeholdelse af altanerne.

    18. Der må ikke opsættes antenner eller paraboler på altanerne.

    19. Der må ikke affyres fyrværkeri fra altanerne.

    Hvis en beboer gentagne gange overtræder husordenen trods mundtlig og skriftlig påmindelse fra bestyrelsen, kan vedkommende ekskluderes fra andelsboligforeningen – se i øvrigt foreningens vedtægter.


    Affald og storskrald

    Andelsboligforeningen lægger stor vægt på affaldssortering.

    Husholdningsaffald
    Der er containere til følgende kategorier:
    Papir
    Pap
    Bioaffald
    Køkken- og restaffald
    Metal
    Elektronik
    Batterier

    Der hentes affald ca. hver anden dag.

    Flasker og glaskrukker skal lægges i flaskecontaineren, der står på hjørnet af Jagtvej og Fensmarksgade.

    Der må ikke efterlades ting på fællesarealer, da det udgør en brandfare (bliver fjernet).

    Øvrigt affald
    Almindeligt storskrald henstilles i rummet under Stevnsgade 41, adgang fra gården (der er skilt på døren).
    Farligt affald skal ligeledes afleveres i storskraldsrummet. Rummet bliver tømt hver tirsdag.

    Større byggeaffald så som fliser, toiletter, håndvaske og hårde hvidevarer skal beboerne selv aflevere på genbrugspladsen. Den nærmeste genbrugsstation ligger på hjørnet af Guldbergsgade og Møllegade (Møllegade 25).

    Åbningstider og adresser kan findes her:
    https://a-r-c.dk/genbrugspladser/moellegade-naergenbrugsstation/


    Vaskeregler

    Bestilling af nøgle til vaskeriet sker ved henvendelse til vicevært.

    Bestilling af vask foregår ved at man indskriver sig i "vaskebogen" med angivelse af vaskedag, tidspunkt og hvor man bor. Overhold venligst dette, da man ellers spærrer for andre, der måske har behov for at vaske.

    Vaskeregler
    Man må kun booke sig på to fremtidige vaske
    Maks fremskrivning 1 måned frem
    Maks 3 timer pr. vask
    Maks 1 booking pr. rum i weekenden pr. lejlighed
    Anvendes pulver-sæbe, bedes man rengøre maskinernes sæbeskuffe bagefter.

    Andre kan disponere over vaskekælderen, såfremt tøjvask ikke er påbegyndt senest 15 min. efter at tøjvasken skulle være sat i gang. Samtidig skal det indskærpes, at al maskinvask i vaskekælderen ikke må påbegyndes:
    før kl. 07:00 på hverdage og
    før kl. 09:00 på søndage og helligdage

    Maskinvask skal desuden være afsluttet senest kl. 22:00 af hensyn til de beboere, der her lejlighed i umiddelbar nærhed af vaskekælderen.

    Tørreregler
    Ved bestilling af tørrerum skal man indskrive sig i "vaskebogen". Har en anden allerede indskrevet sig, kan man ikke benytte tørrerummet den dag.

    Tøjet skal være afhentet senest kl. 08:00 næste dag.

    Hvis tøjet ikke er tørt næste morgen og andre har skrevet sig på i bogen til benyttelse af tørrerummet, kan man skrive sig på med angivelse af tid for, hvornår man vil hente vasketøjet. Andre kan så stadig nå at benytte tørrerummet efter deres vask i løbet af dagen.

    Er tøjet ikke fjernet fra tørrerummet til tiden, har andre, der skal benytte tørrerummet, lov til at tage tøjet ned.

    Vær med til at holde både vaske- og tørrerum ren. Det er ikke rart at komme ned til beskidte maskiner, urenset filter i tørretumbleren og en masse snavs på gulvet. Rengøring af maskinerne er et fælles ansvar.


    A/B Postgården
    Jagtvej 68-76
    Stevnsgade 31-45.
    2200 Nørrebro


    A/B Postgården 2024